Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”


Rozpoczyna się już 25. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 30 marca 2018 r.


Główną ideą konkursu jest ochrona, poprawa i kultywowanie wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 jest Województwo Pomorskie.
Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
W kategorii Zagroda mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną.

Karty zgłoszeń należy składać do 30 marca 2018 r.

Oceny dokonują komisje:
– gminne – powołane przez wójta gminy, które do 8 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
– powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
– wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

Regulamin