Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Rządowy Fundusz Polski Ład

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko

Realizacja przedmiotowego zadania polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne ul. Wybudowania i Smętówko. Przedmiotowe zadanie przyczyni się do budowy kanalizacji sanitarnej na terenach ujętych w aglomeracji. Dla realizacji przedmiotowego zadania została sporządzona dokumentacja projektowa.

Szacunkowa wartość zadania: 1 607 768,00 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 1 600 000,00 zł
Zadanie przeznaczone do realizacji w roku 2024.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Smętowo Graniczne

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne. Przedmiotowe zadanie przyczyni się do budowy kanalizacji sanitarnej na terenach ujętych w aglomeracji. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych jest jednym z priorytetowych zadań gminy w celu zapewnienia komfortowych warunków życia mieszkańców, zlikwidowania zbiorników bezodpływowych oraz zapewnienia możliwości rozwojowych w związku z zapewnieniem podstawowej infrastruktury m. in. dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wiąże się również z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej do każdej nieruchomości znajdującej się w obrębie realizowanej inwestycji co pozwoli na korzystanie z nowo wybudowanej infrastruktury bez zbędnej zwłoki a co za tym idzie zlikwidowanie istniejących zbiorników bezodpływowych. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją już wcześniej rozpoczętych działań dotyczących skanalizowania terenów znajdujących się w aglomeracji.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest forma RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski z Kościerzyny.

Wartość inwestycji: 4 276 255,24 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 4 030 617,58 zł

Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy

Przedmiotem zadania jest rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy polegająca na montażu nowych reaktorów biologicznych 300 RLM o przepustowości 45m3/d w technologii obrotowych złóż biologicznych, wykonaniu odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV DN200, kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych PCV DN250, przebudowę istniejącego wylotu do środowiska, instalację elektryczną zasilającą rozdzielnicę główną na terenie oczyszczalni (RS), odcięcie i zaślepienie odcinków starej kanalizacji oraz zbiorników oczyszczalni wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Ponadto w ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przyległego, wykonanie ogrodzenia, drogi dojazdowej o nawierzchni utwardzonej oraz montaż opraw oświetleniowych. Podstawowym celem rozbudowy biologicznych oczyszczalni ścieków jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganymi aktualnymi przepisami prawa polskiego dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

Szacowana wartość inwestycji: 1 840 000,00 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 1 710 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo

Zadanie obejmuje rozbudowę oczyszczalni o czwarty reaktor SBR wraz z niezbędną infrastrukturą, wymianę istniejących wyeksploatowanych urządzeń technicznych (m.in. pompy, mieszadła, szafę rozdzielczą), modernizację przepompowni operacyjnej, budowę systemu odwadniania i higienizacji osadu wraz z silosem oraz zadaszonym placem do jego składowania, przebudowę zlewni ścieków, rozbudowa budynku technologicznego i części socjalnej, budowę zbiornika retencyjnego, modernizację przepompowni ścieków na trasie głównej sieci kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Szacowana wartość inwestycji: 7 856 000,00 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 7 315 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025

W 2023 r. zostanie poniesiony wydatek na sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego rozbudowy oczyszczalni.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Smętowo Graniczne

Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwie części i polega na:

Część I: Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z mieszanek minearlno – bitumicznych asfaltowych:

 1. droga gminna w miejscowości Bobrowiec – działka nr 56/3 obręb Bobrowiec- wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej na odcinku 230 mb i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 2. droga gminna w miejscowości Leśna Jania – działka nr 122 obręb Leśna Jania- wykonanie drogi z nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej na odcinku 145 mb i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach ;
 3. droga gminna nr 245015G w miejscowości Luchowo – działka nr 359 obręb Czerwińsk – wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej na odcinku 300 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach ;
 4. droga gminna w miejscowości Stara Jania – działka nr 233 i 393 obręb Kościelna Jania – wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej na odcinku 245 mb i szerokości 3,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 5. droga gminna w miejscowości Bobrowiec – działka nr 75/2, 127, 132, 139 obręb Bobrowiec – wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej na odcinku 380 mb i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 6. droga gminna nr 245028G w miejscowości Kopytkowo – działka nr 15/2 obręb Kopytkowo – wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej na odcinku 150 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 7. droga gminna w miejscowości Stara Jania – działka nr 127/1, 206, 260/1 obręb Kościelna Jania – wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej na odcinku 990 mb i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 8. droga gminna w miejscowości Rynkówka – działka nr 168 obręb Rynkówka – wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej na odcinku 770 mb i szerokości 4,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach.

Część II: Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z płyt typu Jumbo:

 1. droga gminna nr 245031G w miejscowości Smętówko – działka nr 84 obręb Smętówko- wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych wielootworowych typu JUMBO na odcinku 560 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 2. droga gminna nr 245033G w miejscowości Smętówko – działka nr 57 obręb Smętówko – wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych wielootworowych typu JUMBO na odcinku 340 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 3. droga gminna nr 245012G i 245013G w miejscowości Smarzewo – działka nr 13, 24, 75 obręb Czerwińsk – wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych wielootworowych typu JUMBO na odcinku 245 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 4. droga gminna nr 245008G, 245012G i 245014G w miejscowości Smarzewo – działka nr 24 i 71 obręb Czerwińsk – wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych wielootworowych typu JUMBO na odcinku 350 mb i szerokości 5,0 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 5. droga gminna w miejscowości Luchowo – działka nr 384 obręb Czerwińsk – wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych wielootworowych typu JUMBO na odcinku 90 mb i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;
 6. droga gminna w miejscowości Kamionka – działka 3/3 obręb Kamionka – wykonanie nawierzchni drogi z płyt żelbetowych wielootworowych typu JUMBO na odcinku 270 mb i szerokości 3,5 m wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m po obu stronach;

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację cz. I została zawarta umowa z firmą: Transport, Usługi, Handel skład opału, mat. bud., skup złomu Tadeusz Decka z Morzeszczyna, na realizację cz. II została zawarta umowa z firmą: Firma Handlowo – Usługowa „BD” Bartosz Drozdowski z Morzeszczyna.

Łączna wartość inwestycji: 4 977 927,29 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 4 655 000,00 zł
Kwota środków wydatkowanych na realizację zadania w 2023 r.: 2 281 411,80 zł
Inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie planuje się na rok 2024 r.

Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smętowo Graniczne

Zadanie obejmuje przeprowadzenie remontu budynków użyteczności publicznej w zakresie termomodernizacji obejmującej docieplenie ścian, wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie remontu posadzek wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi niezbędnymi do zapewnienia dobrego stanu technicznego budynków. Remont wpłynie znacząco na poprawę użytkowania, warunków pracy pracowników i jego uczestników. Ponadto wpłynie na efekt poprawy klimatu poprzez zmniejszenie strat ciepła i obniżenia kosztów ogrzewania. Budynki zyskają nowoczesne i atrakcyjne użytkowanie.

Szacowana wartość inwestycji: 2 044 000,00 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 1 800 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025

Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie

Zadanie polega na rozbudowie sali gimnastycznej o pomieszczenia z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej. Powstanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopytkowo jest zadaniem wyczekiwanym przez społeczność lokalną. Mieszkańcy miejscowości niestety aktualnie nie mają miejsca w którym mogliby się integrować, organizować spotkania oraz różnego rodzaju zajęcia tematycznie. Również dzieci i młodzież nie mają miejsca w którym mogłyby się spotykać, spędzać wspólnie czas. W miejscowości Kopytkowo funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich, które również zostało pozbawione miejsc spotkań, różnego rodzaju prób i przygotowywania rękodzieł. W związku z tym bardzo istotnym elementem dla społeczności miejscowości Kopytkowo jest przygotowanie pomieszczeń dla świetlicy wiejskiej. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją zadań związanych z integracją społeczności lokalnej.

Wartość inwestycji: 2 297 900,00 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 1 710 000,00 zł
Zadanie planowane do finansowania w roku 2024.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania

Zadanie polega na wykonaniu nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 1,496 km wraz z przejściami dla pieszych przystosowanymi dla osób    z niepełnosprawnościami, wykonaniem nowych chodników z kostki betonowej, zjazdów z drogi gminnej, zatoki parkingowej oraz placu postojowego.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest Kwidzińskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Lotnicza 10, 82-500 Kwidzyn.

Wartość umowna zadania: 2 255 818,00 zł.
Kwota dofinansowania: 1 710 000,00 zł; środki własne: 596 881,00 zł;
Łączna wartość zadania: 2 306 881,00 zł
Realizacja lata 2022 – 2024.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

Zadanie polega na kompleksowej wymianie źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym polegająca na demontażu istniejącej instalacji grzewczej w budynku szkoły w miejsce której zostaną zamontowane kotły na gaz ziemny wraz z montażem nowej instalacji grzewczej. Przedmiotowa inwestycja będzie początkiem zadań związanych ze zmianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na gaz ziemny.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest firma EKO – TECH Karol Słomski, ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew.

Wartość umowna zadania: 1.580.203,78 zł;
Otrzymane dofinansowanie: 1.422.183,40 zł; środki własne: 158 020,38 zł;
Realizacja zadnia 2023 – 2024 r.
Wydatki 2024 r. – środki własne: 50 704,00 zł, dofinansowanie: 924 420,00 zł