Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy

Wydarzenie już się zakończyło

                                                                                                    
                                                                                                                           Smętowo Graniczne, dnia 2017.02.06
     
              
 
        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodnicząca Rady Gminy  Smętowo Graniczne zwołuje na dzień 14.02.2017 roku o godz. 16.30 w Remizo-świetlicy w Smętowie Granicznym, ul. Okrężna 1:
 
XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy
 
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
    a) stwierdzenie prawomocności obrad,    
    b) przyjęcie proponowanego porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z pracy Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Smętowo Graniczne:
   – dyskusja,
   – głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.:
   – stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smętowo Graniczne:
   – stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Smętowo Graniczne:
  – stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  – dyskusja,
  – głosowanie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Smętowo Graniczne:
  – stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  – dyskusja,
  – głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Smętowo Graniczne nieruchomości Powiatu Starogardzkiego:
  – stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  – dyskusja,
  – głosowanie.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Smętowo Graniczne na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023:
   – stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne Nr XXIV/162/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom oraz trenerom i działaczom:
   – stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Smętowo Graniczne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”:
   – stanowisko Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom na lata 2017 – 2019”:
   – stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego:
   – stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Smętowo Graniczne z Zarządem Powiatu Starogardzkiego:
   – stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe:
   – stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smętowo Graniczne:
   – stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
   – dyskusja,
   – głosowanie.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski i zakończenie.              
 
                    
                                                                                         Przewodnicząca
                                                                          Rady Gminy Smętowo Graniczne          
                                                                                           
                                                                                         / – /  Beata Piontek