Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030 oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 25.11.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  1. pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie od dnia 25.11.2021 r. do 31.12.2021 r. w następujący sposób:
  2. w siedzibie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  3. pocztą na adres Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne (decyduje data wpływu do Urzędu),
  4. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sylwia.gajewska@smetowograniczne.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym  /UGSmetowo/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  5. spotkania publicznego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne – Sala Posiedzeń. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres sylwia.gajewska@smetowograniczne.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 grudnia 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty elektronicznej stosowne potwierdzenie. W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 20 zgłoszonych osób), może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne – w dniu 17 grudnia 2021 r. ( piątek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne – Sala Posiedzeń. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy radni, jednak dotyczy ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców. 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.