Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Międzygminny Konkurs Plastyczny

 


REGULAMIN
MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Mój Przyjaciel Anioł”
POD PATRONATEM
ANITY GALANT
WÓJTA GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

§ 1
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o postaciach Aniołów.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci.
4. Rozwijanie wyobraźni u dzieci.
5. Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia.

§ 2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kamionce – Urszula Drost.

§ 3
Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1) szkoła podstawowa- klasy 0-III
2) szkoła podstawowa- klasy IV-VI
3) gimnazjum i starsi
2. Prace powinny być wykonane w formie przestrzennej. Format prac plastycznych jest dowolny. Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy.
3. Praca plastyczna winna być opisana wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Klasa
Tytuł pracy
Nauczyciel prowadzący
Rodzic/opiekun – podpis
Rodzic/ opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym podpisując się na metryczce.
4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 4
Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w terminie od 15 grudnia 2015r. do 20 stycznia 2016 r. w szkole podstawowej w Kamionce – u Pani Urszuli Drost.
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. Komisja konkursowa oceni nadesłane prace przyznając nagrody i wyróżnienia. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni na stronie internetowej placówki www.pspkamionka.pl oraz stronie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym.
2. Jury pod uwagę weźmie:
• umiejętność doboru tematu pracy,
• estetykę i technikę wykonania,
• jakość wykonania,
• oryginalność i pomysłowość.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
4. Prace przechodzą na własność organizatora.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 stycznia 2016 r.
2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w PSP Kamionka.

§ 6

Nagrody

1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.