Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

UWAGA! KONKURS NA GMINNYM FACEBOOK’U!

REGULAMIN KONKURSU
pn. „Gmina oczami młodych”
na hasło promocyjne dla Gminy Smętowo Graniczne

 

 CELE KONKURSU:

 poznanie opinii mieszkańców młodego pokolenia nt. rozwoju i perspektyw życia w gminie,

rozwój kreatywności,

zwiększenie poziomu przynależności młodych mieszkańców do miejsca zamieszkania,

budowanie więzi współpracy w zakresie tworzenia wizerunku gminy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na hasło promocyjne dla Gminy Smętowo Graniczne (zwany dalej „konkursem”). Przedmiotem konkursu „Gmina oczami młodych” jest wybór najlepszego hasła promocyjnego, które oczyma młodych ludzi zobrazuje walory życia w Gminie Smętowo Graniczne. Konkurs odbywa się na profilu Gminy Smętowo Graniczne w serwisie Facebook.com, funkcjonującym pod adresem www.facebook.com/Gmina-Smętowo-Graniczne-1538760583079913/ (zwany dalej: „profil Gminy Smętowo Graniczne”).

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10
83 -230 Smętowo Graniczne (zwany dalej: „organizator konkursu”).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.facebook.com/Gmina-Smętowo-Graniczne-1538760583079913/ w serwisie Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Gminy Smętowo Graniczne w serwisie Facebook.com do dnia 31.12.2015 roku.

§ 4

Konkurs trwa od 09.12.2015 do 31.12.2015 roku, godz. 23:59.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami konkursu mogą być osoby będące mieszkańcami Gminy Smętowo Graniczne, które są fanami profilu Gminy Smętowo Graniczne, w wieku od 13 do 20 roku życia i prześlą swoje hasło we wskazanym terminie na adres e-mail: ug@smetowograniczne.pl w tytule wiadomości wpisując: „ Hasło Promocyjne – Zgłoszenie do udziału w Konkursie”.

§ 6

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator konkursu. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 7

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora (zwana dalej: „komisją”). W skład komisji wchodzą 3 (słownie: trzej) przedstawiciele Organizatora. Ocena komisji będzie subiektywna i nie podlega reklamacji.
2. Konkurs składa się z jednego etapu.

§ 8

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

mieć status fana profilu Gminy Smętowo Graniczne w serwisie Facebook.com;

 zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym na profilu Gminy Smętowo Graniczne na funpage’u;

 być mieszkańcem Gminy Smętowo Graniczne;

 przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail zgłoszenie (zał. 1 do niniejszego Regulaminu) zawierające     przedmiot konkursu, imię i nazwisko, adres zam. , wiek oraz adres e-mail. Zgłoszenie musi zawierać podpis zgłaszającego. Zgłoszenie można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym w godzinach pracy Urzędu;

w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda na udział w konkursie wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Hasło zgłoszone do konkursu nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Hasła zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
3. Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest stworzenie krótkiego, oryginalnego, pomysłowego, kreatywnego i ciekawego hasła, które wyrazi spojrzenie młodych ludzi na pozytywy mieszkania w Gminie Smętowo Graniczne. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
4. W konkursie nagrodzony zostanie 1 najciekawsze i najbardziej pomysłowe hasło promocyjne.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia, zawierającego odpowiedź konkursową, od 09.12.2015 do 31.12.2015 roku, do godziny 23:59 i jego akceptacja przez moderatorów.
6. Każdy z uczestników konkursu może przesłać do 3, (słownie: trzech) propozycji hasła.
7. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony przez niego tekst konkursowy jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na konkurs.
8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook.com oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie zwycięskiego hasła) nastąpi nie później niż 11.01.2016 roku do godz. 23:59 na stronie www.smetowograniczne.pl i jej profilu w serwisie Facebook.com.
10. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika w zgłoszeniu) zostaną opublikowane na funpage’u Gminy oraz stronie www.
11. Laureat konkursu będzie proszony o odbiór nagrody w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym w terminie wyznaczonym przez Organizatora konkursu.
12. Z dniem wyłonienia laureata konkursu, w zamian za nagrodę, o której mowa w
pkt. IV, par. 10, zobowiązuje się on przenieść na Organizatora nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego hasła promocyjnego, obejmujące prawo do jego wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji.
13. Jeżeli do konkursu nie  zostanie zgłoszone żadne hasło, konkurs uważa się za zakończony bez wyłonienia zwycięzcy.

IV. NAGRODY

§ 10

1. W konkursie przewidziano 1 nagrodę dla laureata, który zostanie wyłoniony przez komisję konkursową.
2. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową za łączną kwotę do 200,00 zł (słowie: dwieście złotych) wraz pakietem gadżetów promocyjnych.
3. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie konkursu oraz relacje z jego przebiegu na profilu Gminy Smętowo Graniczne w serwie Facebook.com przez czas określony przez organizatora konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Gminy Smętowo Graniczne w serwie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników konkursu.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, komisja może go wykluczyć na każdym etapie konkursu.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Zasady Konkursu dostępne są także na stronie www Gminy Smętowo Graniczne.
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, wspierany czy współorganizowany przez Facebook.com

W załączeniu :

Formularz Zgłoszeniowy

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

                                                                         Zapraszamy do udziału!