Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Trwa kontrola nieruchomości

Przypominamy, że na terenie Gminy Smętowo Graniczne trwa kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy, którzy nie stawili się na pisemne wezwanie, proszeni są o jak najszybszą odpowiedź zwrotną. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych w sposób nieprawidłowy, np. nie mają umów i rachunków za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych, zostanie wszczęte z urzędu postepowanie administracyjne, skutkujące wydaniem decyzji o wywozie zastępczym. Zgodnie z uchwałą nr LIV/356/2023 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, stawka za każdy 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wynosi 54 zł brutto, natomiast za każdy 1m3 nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 65 zł brutto. Wywóz odbywać będzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie pojemności zbiornika oraz średniego zużycia wody.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smętowo Graniczne.