Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Wystawa i konkurs!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Wędrowcu pochyl głowę – rzecz o przydrożnych kapliczkach na Kociewiu”

 
organizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym

 
 Cele Konkursu:
·         przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży małej architektury sakralnej naszej małej ojczyzny
·         poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu starogardzkiego
·         historia Kociewia na tle historii Pomorza
·         rozwijanie zamiłowań i zdolności twórczych, obcowanie z różnymi dziedzinami plastycznymi
 
 
Regulamin Konkursu:
§1 Organizator
 
Organizatorem Konkursu plastycznego jest
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym
 
§2 Czas trwania Konkursu
 
Konkurs rozpoczyna się 8 lutego 2016 r. i kończy 23 lutego 2016 r.
 
§3 Warunki uczestnictwa
 
1.      Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych domów Samopomocy z terenu województwa pomorskiego.
2.      Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych:
a) Klasy I – III SP – obrazek, plakat, płaskorzeźba. Dozwolone jest używanie dowolnych materiałów (kredki, farby, plastelina itp.)
b) Klasy IV – VI SP – forma przestrzenna o wymiarach nie większych niż 50x40x50cm lub obrazek, plakat, płaskorzeźba.  Technika dowolna.
c) Klasy I – III Gim oraz pozostali uczestnicy – forma przestrzenna nie większa niż 50x40x50cm lub obrazek, plakat, płaskorzeźba.  Technika dowolna.
Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym– miejsca kultu w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu, na terenie województwa pomorskiego
Dozwolone jest wykonanie pracy indywidualnie , parami lub w grupie (maksymalnie 4-osobowej).
3.      Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4.      Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 
§4 Termin i warunki dostarczenia prac
 
1.      Pracenależy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym
83-230 Smętowo, ul. Sportowa 7
Z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs plastyczny – Kapliczki”
      w terminie do 23 lutego 2016 r.
2.      Prace są zgłaszane do Konkursu przez nauczyciela, rodzica, opiekuna świetlicy lub inną osobę dorosłą. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza autor, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Do prac przestrzennych należy dołączyć metryczkę zawierającą te informacje.
3.      Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
4.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5.      Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
6.      Wyróżnione prace zostaną wystawione w Centrum Historyczno-Edukacyjnym we Frący.
 
§5 Zasady przyznawania nagród
 
1.      Komisja wyłoniona przez OrganizatoraKonkursuwyłoni zwycięskie prace w czterech  przedziałach wiekowych:

Klasy I – III SP

Klasy IV – VI SP

Klasy I – III GIM

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy

2.      Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 12 (3 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięzcom. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości wyróżnień.
3.      Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4.      Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5.      Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej OrganizatoraKonkursu. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną poinformowane
o wynikach Konkursu telefonicznie.
6.      Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 26 lutego 2016 r. o godzinie 16.00 w  Centrum Historyczno-Edukacyjnym we Frący.
 
§ 6
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym, oraz na stronie internetowejgoksirsmetowo.pl
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu585619097 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kultura@goksirsmetowo.pl
Koordynatorzy konkursu:
Regina Kotłowska – tel. 793 007 606
Bartłomiej Kozłowski – tel. 512 339315
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym
 
Zgłaszam  udział  szkoły  w Konkursie plastycznym „Wędrowcu pochyl głowę – rzecz o przydrożnych kapliczkach na Kociewiu”

Nazwa i dane teleadresowe placówki

 
……………………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy

 
……………………………………………………………………………………………………………….
        Podpis Opiekuna uczestnika/ów
 
……………………