Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Zarządzenie nr 15/2017

Zarządzenie nr 15/2017
Wójta Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 1 marca 2017r.


w sprawie powołania wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948) oraz art. 5 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się wspólny zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej i Rady Gminy w następującym składzie:

– Jarosław Krzyżanowski – Przewodniczący
– Marta Bronk – Szambowska – Zastępca
– Bartłomiej Kozłowski – Członek
– Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia Lalkowy – Członek
– Przedstawiciel KGW Kopytkowo – Członek

§2

Zespół dokona analizy planów działania na rok 2017 wraz z szacowanym kosztorysem przedstawionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dokona propozycji podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Smętowo Graniczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zespół przeanalizuje także potrzeby społeczne w Gminie Smętowo Graniczne na realizację konkretnych zadań publicznych, jak również omówi potrzeby szkoleniowe sektora pozarządowego.

§3

Miejscem pracy wspólnego zespołu jest Urząd Gminy w Smętowie Granicznym.

§4

Posiedzenia zespołu będą odbywać się z częstotliwością wynikającą z potrzeb współpracy sektora pozarządowego z Gminą Smętowo Graniczne.

§5

Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się nie później niż w terminie do 15 marca 2017r.

§6

Wszelkie rozstrzygnięcia zespołu mają charakter wyłącznie doradczy. Ostateczna decyzja w sprawie współorganizacji zadań publicznych należy do Wójta Gminy Smętowo Graniczne, w zakresie zgodnym z Rocznym Programem Współpracy Gminy Smętowo Graniczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Smętowo Graniczne
/-/ Anita Galant