Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 28 lutego br. w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym, odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem spotkania, podobnie jak w roku poprzednim, było omówienie sprawozdania ze współpracy w roku 2016, jak również bliższe zapoznanie się z planem działania na rok bieżący.

Nowe formy współpracy

Przedstawiciele sektora pozarządowego mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, co do konkretnych zmian, które z założenia miałyby obejmować głównie zakres współpracy pozafinansowej. Gmina Smętowo Graniczne, jako organ administracji publicznej odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi, wprowadziła również nowe wzory dokumentacji, uproszczając tym samym pracę organizacji w tym zakresie. Wspólnie podjęto decyzję o ponownym powołaniu zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, zgodnie z art.5 ust. 2 pkt. 5 ustawy, o której mowa powyżej. W skład zespołu powołanego zarządzeniem wójta, wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawiciele właściwych organów administracji publicznej. Wszelkie proponowane zmiany podjęto w oparciu o Roczny Program Współpracy.

Badanie ankietowe, – co zrobić, żeby było lepiej?

Podczas spotkania przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii sektora pozarządowego na temat dotychczasowej współpracy z gminą, identyfikacja problemów, z jakimi borykają się, na co dzień organizacje i ich najważniejszych potrzeb. Wyniki zrealizowanego badania, zostaną przedstawione podczas posiedzenia Komisji zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego. Wyciągnięte wnioski posłużą dopracowaniu niektórych elementów współpracy oraz znacznie podwyższą jej jakość.

Nowy rok, nowe plany i nowe sukcesy

Sektor pozarządowy w Gminie Smętowo Graniczne rozwija się bardzo prężnie, odnotowując tym samym coraz większą ilość sukcesów. Senator Antoni Szymański podczas odbywającego się 3 lutego br. w Starogardzie Gd. spotkania noworocznego, lokalnego środowiska z prezydentem miasta, uhonorował nagrodą Senatu Rzeczypospolitej Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia Lalkowy. Reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego „Na zdrowie” w roku ubiegłym powrócili z medalami, z ogólnopolskich zawodów karate. W tym roku, kadra wykwalifikowanych zawodników znacznie się powiększa, co świetnie rokuje. Nowo powstałe drużyny juniorskie w szeregach Pogoni wciąż wzbogacają się o nowych piłkarzy. Dzięki pracy przedsiębiorczego zarządu, SKF LZS „Pogoń Smętowo” zyskuje nowe fundusze nie tylko na rozwój drużyn, ale także po części na poprawę infrastruktury sportowej. Towarzystwo Przyjaciół Lalków w roku poprzednim pozyskało dotacje zewnętrzne na wsparcie realizacji zadań publicznych, które przyczyniły się do zwiększenia poziomu integracji społecznej. Planuje się kolejne edycje udanych projektów. Lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów zamierzają nadal reprezentować gminę w turniejach i konkursach na szczeblu powiatowym. Aktywność seniorów, okazała się skutecznym motywatorem do działań społecznych dla młodzieży i dzieci. W środowisku pozarządowym coraz bardziej zauważalna jest współpraca pomiędzy stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi. Wydarzenie, które przygotowuje nie jedna a kilka organizacji, zyskuje na sile i przynosi zdecydowanie lepsze rezultaty końcowe. Wizja i koncepcja działania na rok 2017, jest bardzo wszechstronna i ambitna. Z perspektywy ubiegłorocznych doświadczeń, wierzymy, że jest to wizja jak najbardziej realna do wykonania.