Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Informacje dot. WFOŚiGW w Gdańsku

My Globalni za klimat odpowiedzialni. Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dotację na zadanie pn.: „My, GLOBALNI, za klimat odpowiedzialni !” w ramach ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2020)

Edukacja ekologiczna jest niezwykle ważna w uświadamianiu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Kształtowanie zdolności dostrzegania procesów zachodzących w otaczającym środowisku i ich wartościowania, kształtowania umiejętności łączenia przyczyn ze skutkami środowiskowymi zachodzących procesów, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na środowisko, a także wzrost świadomości ekologicznej dzieci i rodziców są głównymi celami projektu.

Projekt obejmuje grupę uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Smętowo Graniczne. W ramach projektu zaplanowano: warsztaty ekologiczne, zajęcia terenowe, akcje środowiskowe na rzecz ochrony środowiska, konkursy, happeningi, wystawy. Priorytetowym zadaniem Projektu jest propagowanie aktywnych form edukacji ekologicznej wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Działania Projektu znacznie wykraczają poza środowisko wychowawcze dzieci, dając możliwość zdobycia przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ochrony środowiska. Poprzez poszczególne zadania projektowe promowany będzie styl życia zgodny z naturą. Metody i formy edukacji będą skierowane na otoczenie przyrodnicze. W trakcie realizacji przedsięwzięcia uczniowie zdobędą wiedzę na temat środowiska naturalnego, zagrożeń spowodowanych antropopresją w miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie oraz skutkach tych zagrożeń w taki sposób, aby przyswojony zasób wiadomości zachęcał ich do poszukiwania własnych rozwiązań w zakresie jego ochrony. Uczniowie zapoznają się także z międzynarodowymi założeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju środowiska. Rodzice jako współuczestnicy programu będą uczestniczyć w większości przedsięwzięć przez co zintegrują się ze szkołą i wypromują działania w środowisku. Uwieńczeniem realizacji projektu będzie impreza – festyn ekologiczny podsumowujący całość realizowanej tematyki.

Z pewnością oferta zajęć wpłynie na kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za jego stan a także na mobilizowanie mieszkańców do wzięcia udziału w edukacji ekologicznej.

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 18750,00zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): dotacja 15000,00zł

Sprawozdanie z realizacji zadania pn: ,,My, GLOBALNI, za klimat   odpowiedzialni!”   w ramach umowy nr WFOŚ/D/III-30/4708/2020  z dnia 15.10.2020 r.

Strona WFOŚiGW

„Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania”

Gmina Smętowo Graniczne zakończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania”.

Zadanie realizowane było w ramach konkursu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Nabór konkursu prowadzony był przez WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zadanie uzyskało dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, udostępnionych ze środków NFOŚiGW. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki wyniosło 438 400,00 zł.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 438 400,00 zł.

Przedmiotowe zadanie polegało na rozbudowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jania, na terenie gminy Smętowo Graniczne. Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku realizacji zadania nastąpiło: zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poddanej modernizacji z 60 RLM do 300 RLM. Rozbudowa obiektu pozwoliła na wyeliminowanie problemu przeciążenia oczyszczalni ładunkiem ścieków dopływających oraz umożliwi przyjęcie w przyszłości większej ilości ścieków, które będą pochodzić z rozbudowywanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Jania.

Efektem budowy nowego ciągu technologicznego oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń na nowe, bardziej efektywne i mniej energochłonne, jest poprawa stanu technicznego oczyszczalni ścieków oraz spełnienie wymogów jakości ścieków oczyszczonych trafiających do rzeki Janka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WFOŚ