Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,
 
Gmina Smętowo Graniczne informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.
 
Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Smętowo Graniczne.
 
Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.
 
Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet.
 
Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia–kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w Urzędzie Gminy w Smętowie Granicznym w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: ug@smetowograniczne.pl lub faksem: 58 56 19 520 – decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.
 
Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:
·23.11.2016 r.  o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu  i Rekreacji w Smętowie Granicznym,
ul. Sportowa 7
 
Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.
 
Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.
 
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Smętowo Graniczne
                                                                                                  Anita Galant

Dokumentacja:
Oświadczenie
Deklaracja
Ankieta
Prezentacja